മെറ്റെയോറ, ഗ്രീസ് Meteora ╰⊰¸¸.•¨* Malayalam (India)

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

23548192826_4d0a84f5b1_b

മെറ്റെയോറ, ഗ്രീസ്

ഗ്രീസിലെ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സന്യാസിമഠ സമുച്ചയങ്ങളാണ് മെറ്റെയോറ. ഇവിടെയുള്ള 6 മഠങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ചെങ്കുത്തായ മണൽക്കൽ ശിലകളുടെ ഉച്ചിയിലാണ് പടുതുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെസ്സല്ലിയിലെ പിനിയോസ് നദിക്കും പിൻഡോസ് പർവ്വതനിരയ്ക്കും സമീപത്തായാണ് മെറ്റെയോറ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

Wikipedia

 

Advertisements

예수 그리스도 나의 구세주 나의 방패 Jesus Christ My Messiah My Shield ╰⊰¸¸.•¨* Korean

http://orthodoxchurchinkorea.blogspot.com

ORTHODOX CHURCH IN KOREA

60caf682855ae16f25f9b24ce7796987--flower-photography-south-korea

tumblr_mu5f72gH5O1rxqr8so1_500

예수 그리스도 나의 구세주 나의 방패

Jesus Christ My Messiah My Shield

╰⊰¸¸.•¨*

http://catechumen.tumblr.com

catechumen.tumblr.com/post/63083976137/예수-그리스도-나의-구세주-나의-방패-jesus-christ-my-messiah-my

예비신자 Catechumen