മെറ്റെയോറ, ഗ്രീസ് Meteora ╰⊰¸¸.•¨* Malayalam (India)

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

23548192826_4d0a84f5b1_b

മെറ്റെയോറ, ഗ്രീസ്

ഗ്രീസിലെ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സന്യാസിമഠ സമുച്ചയങ്ങളാണ് മെറ്റെയോറ. ഇവിടെയുള്ള 6 മഠങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ചെങ്കുത്തായ മണൽക്കൽ ശിലകളുടെ ഉച്ചിയിലാണ് പടുതുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെസ്സല്ലിയിലെ പിനിയോസ് നദിക്കും പിൻഡോസ് പർവ്വതനിരയ്ക്കും സമീപത്തായാണ് മെറ്റെയോറ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

Wikipedia

 

예수 그리스도 나의 구세주 나의 방패 Jesus Christ My Messiah My Shield ╰⊰¸¸.•¨* Korean

http://orthodoxchurchinkorea.blogspot.com

ORTHODOX CHURCH IN KOREA

60caf682855ae16f25f9b24ce7796987--flower-photography-south-korea

tumblr_mu5f72gH5O1rxqr8so1_500

예수 그리스도 나의 구세주 나의 방패

Jesus Christ My Messiah My Shield

╰⊰¸¸.•¨*

http://catechumen.tumblr.com

catechumen.tumblr.com/post/63083976137/예수-그리스도-나의-구세주-나의-방패-jesus-christ-my-messiah-my

예비신자 Catechumen