Chủ nghĩa vô thần là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

10985891_669027169919208_368547619740934174_n

Chủ nghĩa vô thần là gì?

Chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chủ nghĩa vô thần không phải là một sự phát triển mới. Thi Thiên 14: 1, được viết bởi vua Đa-vít khoảng 1.000 năm trước Công nguyên, đề cập đến chủ nghĩa vô thần: “Kẻ ngu dại nói trong lòng của mình, không có Đức Chúa Trời.” Số liệu thống kê gần đây cho thấy một số lượng ngày càng tăng của người tự xưng là người vô thần, lên đến 10 phần trăm dân số trên toàn thế giới. Vì vậy, tại sao ngày càng có nhiều người trở thành vô thần? Có phải chủ nghĩa vô thần thực sự hợp vai trò những người vô thần công bố nó như thế không?

Tại sao chủ nghĩa vô thần thậm chí còn tồn tại? Tại sao Đức Chúa Trời không mặc khải chính mình Ngài cho con người thật đơn giản, chứng minh rằng Ngài tồn tại? Chắc chắn, nếu Đức Chúa Trời chỉ xuất hiện, những suy nghĩ thôi, mọi người sẽ tin vào Ngài! Vấn đề ở đây là sự mong muốn của Đức Chúa Trời không phải chỉ thuyết phục mọi người rằng Ngài tồn tại. Đó là mong muốn của Đức Chúa Trời cho mọi người tin vào Ngài bởi đức tin (2 Phi-e-rơ 3: 9) và chấp nhận bằng đức tin ơn cứu rỗi của Ngài (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời đã chứng minh rõ ràng sự tồn tại của Ngài rất nhiều lần trong Cựu Ước (Sáng thế ký đoạn 6-9; Xuất 14: 21-22; 1 Các Vua 18: 19-31). Có phải mọi người đều tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu? Vâng. Có phải họ thay đổi từ đường lối tội lỗi sang việc vâng lời Chúa? Không, nếu một người không sẵn lòng chấp nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời bằng đức tin, tiếp theo người ấy chắc chắn không sẵn sàng chấp nhận Chúa Giê Su Christ là Đấng cứu chuộc bởi đức tin (Ê-phê-sô 2: 8-9). Mong muốn của Đức Chúa Trời là để mọi người trở thành Cơ Đốc nhân, không chỉ là người hữu thần (những người tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu).

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời phải được chấp nhận bởi đức tin. Hê-bơ-rơ 11: 6 tuyên bố, “Và không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì bất cứ ai đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài thường hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là người được phước khi chúng ta tin và tin cậy vào Đức Chúa Trời bằng đức tin: “Sau đó, Chúa Giê Su nói với người,” bởi vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin; phước thay là những người không thấy mà đã tin” (Giăng 20:29).

Sự tồn tại của Đức Chúa Trời phải được chấp nhận bởi đức tin, nhưng điều này không có nghĩa là niềm tin vào Đức Chúa Trời là bất hợp lý. Có nhiều lập luận hợp lý về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời được nhìn thấy rõ ràng trong vũ trụ (Thi Thiên 19: 1-4), trong tự nhiên (Rô-ma 1: 18-22), và trong tấm lòng của chúng ta (Truyền đạo 3:11). Với tất cả mà nói, sự tồn tại của Đức Chúa Trời không thể chứng minh; nó phải được chấp nhận bởi đức tin.

Đồng thời, để tin vào chủ nghĩa vô thần phải lấy nhiều đức tin. Để thực hiện lời nói tuyệt đối “Đức Chúa Trời không tồn tại” thì phải công bố một sự hiểu biết hoàn toàn những gì cần biết, về tất cả mọi thứ hiện có và ở khắp mọi nơi trong vũ trụ và phải được làm chứng nhìn thấy mọi thứ. Tất nhiên, không có người vô thần nào làm được những lời công bố này. Tuy nhiên, đó là những gì họ đang tuyên bố khi họ nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không thực hữu. Người vô thần không thể chứng minh rằng Đức Chúa Trời không có, ví dụ, sự sống ở trung tâm của mặt trời, hoặc dưới những đám mây của sao Mộc, hoặc trong một số Tinh vân xa. Vì những nơi này vượt quá khả năng quan sát của chúng ta, nó không thể được chứng minh rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Để thành một người vô thần phải lấy nhiều đức tin như nó làm cho một người hữu thần.

Chủ nghĩa vô thần không có chứng minh, và sự tồn tại của Đức Chúa phải được chấp nhận bởi đức tin. Hiển nhiên, các Cơ Đốc nhân tin tưởng mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, và thừa nhận rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời là một vấn đề của đức tin. Đồng thời, chúng tôi bác bỏ ý tưởng cho rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời là không hợp lý. Chúng tôi tin rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận sâu sắc, và cần thiết chứng minh có tính triết học và khoa học. ” Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.”(Thi Thiên 19: 1-4).

Nguồn: http://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

Why did God use Adam’s rib to create Eve?

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

DO1HNthUMAAE-U3

Why did God use Adam’s rib to create Eve?

The story of “Adam’s rib” is found in Genesis. Genesis 2:18–24 tells the well-known account of how God created the first woman, Eve, by removing a “rib” from Adam’s body and fashioning it into the woman. The creation account clearly indicates that God used Adam’s rib to create Eve instead of making her from the dust of the ground as He had done for Adam. The question also arises as to why God created woman out of Adam’s rib. God apparently had formed male and female animals separately, but the female human was originally part of man—Adam said, “She shall be called ‘woman,’ for she was taken out of man” (Genesis 2:23).

God used Adam’s rib to form Eve to show that they were actually the same created being, two halves of a whole. The female was not created as a separate being, second to the male. She was formed as part of the initial man, in order to be a “helper suitable” for the male (Genesis 2:18). While Adam was in a divinely induced sleep, God “took one of the man’s ribs and . . . made a woman” (Genesis 2:21–22). Eve was brought into being to strengthen and powerfully help Adam; she was made from the same “stuff,” and she was every bit as perfect a creation as man and every bit as patterned after God’s image and likeness (Genesis 1:27).

The woman made of Adam’s rib was designed to be a “suitable helper” for Adam (Genesis 2:20). The Hebrew phrase is translated “help meet” in the KJV and “companion who corresponded” in the NET. It is not synonymous with assistant, servant, minion, or subordinate. The Hebrew phrase, ’ezer kenegdow, in all other instances in the Bible refers to powerful and extensive aid and support. In most cases, the phrase was used to depict dominant military forces or armed men. Other passages, including Deuteronomy 33:7, 29, and Exodus 18:4, use the same phrase to discuss the potent interventions and deliverances of God Himself. Woman, therefore, was created as a complement to man, as an integral part of man, and as a powerful and influential companion for man.

Furthermore, the Hebrew word translated “suitable,” kenegdow, carries much more meaning than simply “fit” or “appropriate.” This word also means “opposite or contrasting.” This implies that the two beings were designed to work and fit together perfectly, not just physically but in all ways. The strengths of each compensated for the weaknesses of the other. It was “not good” for the man to be alone (Genesis 2:18), but, together, Adam and Eve were something far stronger and more magnificent than either of them could have been alone. Adam had to lose a rib, but he gained so much more.

Why did God use Adam’s rib? A closer examination of the Hebrew also reveals another surprising element of the story. The Hebrew word translated “rib” in Genesis 2 is tsela. The only other instance of the English word rib in the Bible occurs in Daniel 7:5, but the Hebrew word used there is different. In other passages where tsela or its variants are used, the word is translated “side.” For example, in Exodus 25, 27, and 35, the words tselo (variant) and tselot (plural) are used to refer to the “sides” of the Ark of the Covenant or the “sides” of the altar. In 2 Samuel 16:13, David encounters a cursing Shimei moving along the side (tsela) of a hill. In these contexts, translating the word tsela as “rib” would not fit.

This raises the possibility that Eve could have been fashioned of more than just Adam’s rib. In the Genesis 2 passage, tsela could actually be translated as Adam’s “side,” rather than Adam’s “rib.” If the appropriate translation is that God removed Adam’s side, how much of his side did God remove? It is possible that Eve was constructed literally from half of Adam. This would bring added meaning to Adam’s declaration that Eve was “bone of my bones and flesh of my flesh” (Genesis 2:23).

Whether God created Eve from Adam’s rib or from his whole side, He accomplished the act in such a way that showed the woman was to complement and complete man in the integral union of marriage. Woman was created to be “beside” man, not beneath or above him. In salvation, man is no more “worthy” and woman is no less a citizen of God’s kingdom. “There is neither . . . male and female, for you are all one in Christ Jesus” (Galatians 3:28). They stand side-by-side as fellow “heirs . . . of the gracious gift of life” (1 Peter 3:7).

Source: Elmer L. Towns, Bible Answers for Almost All Your Questions, THOMAS NELSON / 2003 / PAPERBACK

Eve created from Adam’s rib – Russell Grigg

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

f3ba722e82357c69f7298ea80298ec27--into-the-woods-country-roads

Eve created from Adam’s rib

by Russell Grigg

Why did God make Eve from Adam’s rib? After all, if God had so desired, He could easily have formed Eve from the dust of the ground. In fact, He made Adam this way, (Genesis 2:7), as well as “every beast of the field” and “every bird of the heavens” (Genesis 2:19). So why did God make Eve differently? Perhaps He wanted to instruct us not only about the roles of Adam and Eve, but also concerning that of “the last Adam”, the Lord Jesus Christ (1 Corinthians 15:45).

The first “not good” statement

Before God created Eve, He said: “It is not good that man should be alone; I will make him a helper fit for him” (Genesis 2:18). In the creation narrative, the reader should be jarred by this statement, because up until now, every time that God has surveyed His creation, He has pronounced it “good”, as we would expect it to have been before the Fall. Man’s being alone is the first “not good” thing that required a solution.

So God created Eve as “a helper fit for him” (Genesis 2:18b). The term ‘helper’ (Hebrew ezer) does not indicate a lesser role or status, but rather function. She was to be his counterpart, his complement. Indeed, the term is used of God when He helps us, as in Psalm 33:20; 121:1–2. In fact, this is the basis for the biblical name Azaria(h) = God helped. Adam’s words on being presented with Eve were: “This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.”[1] (Genesis 2:23)

The significance of ‘one flesh’

But was it really necessary for Eve to be made out of Adam’s rib? J. Calvin commented that “if the two sexes had proceeded from different sources, there would have been occasion either of mutual contempt, or envy, or contentions.”[2] And he went on to say that “something was taken from Adam, in order that he might embrace with greater benevolence, a part of himself. He lost, therefore, one of his ribs;[3] but, instead of it, a far richer reward was granted him, since he obtained a faithful associate of life; for he now saw himself, who had before been imperfect, rendered complete in his wife.” [2]

Eve also needed to be related to Adam—if she had been created out of the earth, she would be a completely independent creation. But in a unique way, Eve was descended from Adam, because she was made from a part of him.

Eve’s descent from Adam is also crucial to the possibility of her salvation. The prophet Isaiah wrote of the coming Messiah as being the “Kinsman-Redeemer”[4] (Isaiah 59:20), i.e. one who is related by blood to those he redeems. Hebrews 2:11–18 explains how Jesus took on Himself the nature of a man to save mankind, but not angels (nor hypothetical aliens for that matter). Jesus entered Adam’s line to literally become our relative, to be a part of this one human family (Luke 3:23–38).[5] If all people are not descended from Adam, this vital kinsman-redeemer concept is undermined. Or conversely, if there are people around today who are not descended from Adam and hence not related to Christ through Adam, they are not able to be saved. Both situations are biblically unviable.[6]

Responsibility

Adam, being the first human created, was and is the federal (or responsible) head of the human race. He was thus the one whose attitude towards God determined the course of human history. Eve, being made chronologically after Adam, as well as from Adam, is not assigned this responsibility in the Bible, even though she ate the forbidden fruit a few moments before Adam did (Genesis 3:6).

It was Adam to whom God had given the command not to eat (Genesis 2:16–17), and Adam was with Eve when she ate the fruit (Genesis 3:6). However, apparently he did not restrain her other than to pass on the warning (Genesis 3:1–3).[7] Sin is basically the desire to live independently of and in rebellion against God.[8] The New Testament affirms not only that Eve was deceived (by the serpent), but also that Adam was not so deceived (1 Timothy 2:14). It therefore appears that Adam made a deliberate choice to disobey God, i.e., the overt act expressed the sin that had already been committed within the heart (cf. Matthew 15:19).

The New Testament states that Adam was responsible for the coming of death into the world, cf. 1 Corinthians 15:21–22, “For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.”[9] This reminds us that, just as Adam was the head of the human race, the Lord Jesus Christ is the head of redeemed humanity (Romans 5:12–21,[10] Ephesians 1:22–23; 5:23).

Roles of husband and wife in a Christ-centred marriage

One reason that marriage was set up by God is so that we would have a picture of what Christ’s love for the Church looks like. Monogamous marriage between one man and one woman serves this purpose in a way that a ‘marriage’ between two men, or two women, or any other arrangement cannot.[11] Indeed, when Jesus taught about marriage (Matthew 19:3–6, Mark 10:5–9), He cited the Creation account as real history (Genesis 1:27, 2:24).[12]

Furthermore the Bible sets specific roles for a husband and a wife within marriage. The longest passage on this is Ephesians 5:22–33. Husbands are told to “love their wives, as Christ loved the church and gave Himself up for her” (vv. 25–27), “as their own bodies” (vv. 28–30), and ahead of all other commitments (vv. 31–33). Wives are told to “submit to their own husbands, as to the Lord” (v. 22). This does not contradict Paul’s assertion in Galatians 3:28 that “male and female … are all one in Christ Jesus.”[13]

Note too:

Upon marriage, we are meant to leave our parents as if we had none (metaphorically speaking), because Adam and Eve (literally and historically) really did have none.

We are meant in marriage, at least ideally, to be as close to one another as if we were ‘one flesh’ (metaphorically speaking) because Eve really was (literally and historically) taken from Adam’s flesh.

A bride produced by a wound

When God made Eve from Adam’s side, Genesis 2:21–23 tells us that God put Adam into a deep sleep. So Eve, the bride-to-be of Adam was (literally and historically) born from the wound in his side.

When Jesus, the last Adam (1 Corinthians 15:45), died on the cross, His side was pierced by a spear thrust, in fulfillment of prophecy (John 19:34, 36–37; Zechariah 12:10). This was just after His death—a death made necessary by the sin of the first Adam. Flowing from that wound in the side of God’s Lamb (John 1:29), sacrificed for sin, was the precious blood (1 Peter 1:19) by which believers are cleansed from sin.[14] These believers will constitute Christ’s bride, the church. So, metaphorically speaking, the church, Christ’s bride to be, was ‘born’ as it were from the spear wound in His side.

The heavenly Bride and Groom united

The Book of Revelation speaks of the ‘wedding feast of the Lamb’ at Christ’s return after the final defeat of death and evil (Revelation 19:6–9). The Good News is that although all of us have sinned ‘in Adam’, the first husband, we can all be redeemed through the sacrifice of Jesus Christ, the ‘last Adam’ and the Bridegroom of the Church, and through Him we can receive “the forgiveness of sins”, “the free gift of righteousness”, and pass “from death to life” (Colossians 1:14; Romans 5:17; 1 John 3:14).

* * *

References and notes
1.KJV. Some versions incorrectly regard happa’am as having a time-suggestive meaning, so they include the words “at last”. But the word pa’am with the definite article ha means “this time”, or Gideon asking God “once more” for a test (Judges 6:39) or Abraham asking God about Sodom’s destruction “this once” (Genesis 18:32).
2.Calvin, J. Genesis, Translated and edited by John King, p. 133, The Banner of Truth Trust, 1965. Return to text.
3.Note, however, that Adam’s loss of a rib may well have been only temporary, since ribs routinely regenerate after surgical removal, as long as the outer membrane (periosteum) is left intact. See Wieland, C., Regenerating ribs: Adam and that ‘missing’ rib, Creation 21(4):46–47, Sept., 1999, creation.com/rib.
4.Hebrew goel, the same word used of Boaz in the book of Ruth, one of Jesus’ ancestors (Matthew 1:5).
5.Cosner, L., The genealogies of Jesus, creation.com/jesus-genealogies, 25 December 2012.
6.This section adapted from Wieland, C., One Human Family: The Bible, Science, Race and Culture, pp. 146 ff , Creation Book Publishers, 2011.
7.A correspondent has asked if either Adam or Eve lied about not touching the tree; however, a better explanation is that Adam passed on the warning not to eat the fruit to Eve, and then possibly added something like, “So don’t you even touch it, do you hear now!”, which Eve interpreted as coming from God. See Wieland, C., Did Eve lie before the Fall? creation.com/eve-lie, 17 March 2007.
8.See Grigg, R., Dawkins’ dilemma: how God forgives sin, Creation 34(1):32–34, 2012, creation.com/dawkins-dilemma.
9.Cosner, L., Christ as the last Adam: Paul’s use of the Creation narrative in 1 Corinthians 15, J. Creation 23(3):70–75, 2009; creation.com/1-corinthians-15.
10.Cosner, L., Romans 5:12–21: Paul’s view of literal Adam, J. Creation 22(2):105–107, 2008; creation.com/romans5.
11.Sarfati, J., One man, one woman: Does the Bible really teach monogamy? Creation 31(4):12, 2009; creation.com/monogamy.
12.Wieland, C., Jesus on the age of the earth: Jesus believed in a young world, but leading theistic evolutionists say He is wrong, Creation 34 (2):51–54, 2012; creation.com/jesus-age-earth.
13.While debating the detailed issues surrounding gender roles is outside the scope of this ministry, see Cosner, L., The Bible’s high view of women grounded in the creation account, J. Creation 23(2):53–58, creation.com/women, 2009.
14.The water which also flowed might be viewed as a picture of the life-giving Holy Spirit, just as the water flowed from the smitten rock in the wilderness at Horeb. 1 Corinthians 10:4 identifies that “spiritual rock” as Christ, who also promised to give “living water” (John 4:10).

Source:

http://creation.com

http://creation.com/eve-adams-rib

CREATION