මතෙව් 1 – අලුත් ගිවිසුම – බයිබලය – Matthew 1 – Sinhala Holy Bible (Sri Lanka)

http://srilankaofmyheart.wordpress.com https://ex2x2lettersfromgreece.wordpress.com EX 2X2 LETTERS FROM GREECE SRI LANKA OF MY HEART මතෙව් 1 අලුත් ගිවිසුම බයිබලය Matthew 1 – New Testament Sinhala Holy Bible (Sri Lanka) 1 ආබ්‍රහම්ගේ ද දාවිත්ගේ ද පුත්‍ර වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ වංශාවලිය මෙසේ ය. 2 ආබ්‍රහම්ට දාව ඊසාක් ද, ඊසාක්ට දාව ජාකොබ් ද, ජාකොබ්ට දාව ජූදා සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ …